Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 17:50

Tender card #01/10/2021
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany

Information

ID of tender
15134
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany
Tender ref. no.
01/10/2021
Public tender journal ref. no.
47688-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
598 263,82 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45321000-3 - Thermal insulation work
45331100-7 - Central-heating installation work
45410000-4 - Plastering work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45442100-8 - Painting work
45261210-9 - Roof-covering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je komplexná úpravu jestvujúceho objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.
Objekt je zložený z dvoch funkčných častí: Obecný Úrad (OcÚ) a Kultúrny dom (KD).
Časť objektu slúžiaca pre účely OcÚ je zložená z 3 nadzemných podlaží a 1 čiastočného podzemného podlažia.
Časť objektu tvoriaca KD je jednopodlažná s posunutou úrovňou podlahy, kde javisková časť so zázemím je vyvýšená oproti ostatným priestorom.
Objekt svojou polohou nie je umiestnený v žiadnom ochrannom pásme.
Inžinierske siete pri navrhovanej úprave nebudú dotknuté.
Hlavným dôvodom navrhovaných úprav na objekte zníženie energetickej náročnosti objektu.

Navrhované stavebné práce na objekte:
-zateplenie objektu- fasáda, sokel, strecha, strop suterénu
-oprava zábradlí a kovových prvkov stavby vyplývajúca zo zatepľovacích prác
-výmena vonkajších výplní otvorov- dverí, okien a ich príslušenstva
-oprava strechy, nová strešná krytina
-klampiarske práce, vonkajšie keramické dlažby
-realizácia bleskozvodu, vnútorného osvetlenia vrátane elektroinštalačných rozvodov
-realizácia vykurovania a výmena vykurovacích telies
-realizácia rekuperácie a vzduchotechniky vrátane osadenia vonkajších jednotiek na teréne a fasáde objektu
-nový zdroj tepla pre objekt-dvojica tepelných čerpadliel vzduch-voda s výkonom 23,68kW (A2/W35) a celkovým výkonom 47,36kW. Ohrev TUV bude zabezpečený pomocou stanice na prípravu teplej vody s prietokom 25l/min umiestnenej na jednej z 900 litrových akumulačných nádrží.
-realizácia bezbariérovej vstupnej rampy do KD a realizácia bezbariérového prístupu do OcÚ šikmou schodiskovou plošinou
-realizácia odkvapového chodníka pri časti objektu
-interiérové úpravy spojené s dotknutými prácami pri znížení energetickej náročnosti.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.11.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kladzany
Address
Kladzany 100
Kadzany
09421, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents