Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:19

Tender card #02/10/2021
Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou

Information

ID of tender
15148
Name of content of tender
Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
Tender ref. no.
02/10/2021
Public tender journal ref. no.
47686-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
242 827,73 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Further CPV
45410000-4 - Plastering work
45432210-9 - Wall-covering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v základnej škole za účelom odstránenia vzniknutého havarijného stavu pôvodnej elektroinštalácie a zlepšenia jej funkčnosti a zvýšenia energetickej hospodárnosti objektu.

Rozsah dokumentácie:
· Nové napojenie riešených priestorov na el. energiu, nové káblové trasy a rozvody
· Nový hlavný rozvádzač a nové podružné rozvádzače
· Nová svetelná elektroinštalácia, nová zásuvková elektroinštalácia
· ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
V celom objekte školy bude riešená nová elektroinštalácia. Elektroinštalácia bude riešená v zmysle požiadaviek investora a platných predpisov a noriem STN. Rekonštrukcia sa netýka časti kuchyne s jedálňou, ktoré boli už rekonštruované v nedávnom období a regulačnej stanice plynu v kotolni. Tieto časti zostávajú v pôvodnom stave. V objete bude riešená svetelná a zásuvková elektroinštalácia a elektroinštalácia pre napojenie pevne osadených elektrických spotrebičov a VZT zariadení.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.11.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
mvnt.halgas@proebiz.com
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents