Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:34

Tender card #104-2021
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností

Information

ID of tender
15152
Name of content of tender
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
Tender ref. no.
104-2021
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom PTK je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (rozdelenie zákazky na časti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.).
Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejných obstarávaní považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektmi vybrané aspekty týkajúce sa podmienok odberu a zhodnotenia kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z..
Súčasne má verejný obstarávateľ určité otázky týkajúce sa prevádzky zariadenie na zhodnotenie odpadu, jeho kapacity, technických možností a možných zmluvných ustanovení, ktoré potrebuje zodpovedať v rámci konzultácií.

Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom na osobnom stretnutí.

Schedule

lehota na prihlásenie sa na PTK
28.10.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Documents