Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 21:49

DPS card #MAR 29/2021
Dynamický nákupný systém – vodoinštalačné, kanalizačné a kúrenárske práce

Information

ID of tender
15267
Name of content of tender
Dynamický nákupný systém – vodoinštalačné, kanalizačné a kúrenárske práce
Tender ref. no.
MAR 29/2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Estimated value
69 000,00 EUR
Main CPV
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Further CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
39370000-6 - Water installations
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
44162000-3 - Piping
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71324000-5 - Quantity surveying services
90512000-9 - Refuse transport services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.

Súčasťou každej zákazky bez základnej technickej dokumentácie vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o práce menšieho rozsahu, havárie, riešenie havarijných stavov.
Verejný obstarávateľ môže zadávať v rámci zriadeného DNS aj zákazky s už spracovaným výkazom výmer, s hotovou projektovou dokumentáciou, bez riadenej spoločnej obhliadky priestorov.
V prípade havárií a potreby riešenia havarijných stavov budú všetci zaregistrovaní uchádzači upozornený na skrátené termíny predkladania ponúk.

Trvanie DNS: 24 mesiacov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Objednávka s VOP ( Všeobecné obchodné podmienky)

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2021 10:00:00
Planned opening of requests
24.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2023 14:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents