Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:25

Tender card #7255-MUP, 71/2016
Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV

Information

ID of tender
1531
Name of content of tender
Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV
Tender ref. no.
7255-MUP, 71/2016
Public tender journal ref. no.
7255-MUP, 71/2016
EU journal ref. no.
2016/S 075-130549
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 850 030,76 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je odkanalizovanie časti obce Novej Bane a obce Brehy a vybudovanie novej ČOV v obci Brehy.Trasa kanalizácie v obci Nová Baňa je navrhnutá v komunikácií.
Trasa kanalizácie v obci Brehy je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií, v ich pridružených pozemkoch (chodník, rigol), v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Uličné stoky gravitačne odvádzajú odpadovú vodu do akumulačného priestoru čerpacích staníc, odkiaľ sa voda prečerpáva do gravitačnej stoky s napojením do prívodnej stoky k navrhovanej ČOV. Tlakové potrubie je navrhnuté ako vodovodné podľa STN 755401Navrhovanie vodovodných potrubí. Technológia čistenia je založená na princípe biologického čistenia s mechanickým predčstením a so simultánnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents