Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 08:39

Tender card #OMaVS/2021/112021
Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Information

ID of tender
15312
Name of content of tender
Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Tender ref. no.
OMaVS/2021/112021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Estimated value
38 000,00 EUR
Main CPV
80550000-4 - Safety training services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Časť č.1 zákazky – „Bezpečnostnotechnická služba a služba technika požiarnej ochrany“:
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby a služieb technika požiarnej ochrany. Potreba zabezpečenia uvedených služieb vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Časť č.2 zákazky – „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“:
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a vykonanie kurzu prvej pomoci. Potreba zabezpečenia uvedenej služby vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 30 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom.

Časť č.3 zákazky – „Pravidelná kontrola, oprava a údržba hasiacich a protipožiarnych zariadení“:
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie pravidelných prehliadok a údržby hasiacich a protipožiarnych zariadení. Potreba zabezpečenia uvedených služieb vyplýva z vyhlášok MV SR:
č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,
č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2021 18:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Jančo
michal.janco@reserves.gov.sk
+421 910459581

Documents

Bezpečnostnotechnická služba a služba technika požiarnej ochrany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
80550000-4 - Safety training services
Further CPV
71317200-5 - Health and safety services
75251110-4 - Fire-prevention services
Outcome of tender
One-off Contract

Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85147000-1 - Company health services
Further CPV
80562000-1 - First-aid training services
Outcome of tender
One-off Contract

Pravidelná kontrola, oprava a údržba hasiacich a protipožiarnych zariadení

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 300,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
75251110-4 - Fire-prevention services
Outcome of tender
One-off Contract