Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 20:49

Tender card #01/11/2018
Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka

Information

ID of tender
1556
Name of content of tender
Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka
Tender ref. no.
01/11/2018
Public tender journal ref. no.
15802-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
454 007,97 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041D - Okres Vranov nad Topľou
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici.
Objektová skladba:
SO 01 – Miestna komunikácia
Jestvujúca miestna komunikácia je v nevyhovujúcom stave. Vozovka je zdeformovaná v priečnom aj pozdĺžnom smere, čo vplýva na odvodnenie vozovky. Okrem porúch vozovky dochádza k rozpadávaniu jestvujúcich obrubníkov. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu miestnej komunikácie sa vybúrajú jestvujúce obrubníky (cestné, parkové), vybúrajú sa chodníky a vyfrézuje sa jestvujúca komunikácia v hr. 40 mm. Stavebné úpravy zahŕňajú uloženie nových cestných a parkových obrubníkov, vybudovanie nových chodníkov, novej vozovky a zhotovenie obrusnej vrstvy na vyfrézovaných úsekoch. Kategória miestnej komunikácie je MO 7/30 (red. 8/30), resp. 6,5/30 (red. 7,5/30). Šírka chodníkov je minimálne 2,0 m. Základný priečny sklon vozovky bude strechovitý v celej dĺžke komunikácie a to 2,00 %. Priečny sklon chodníka bude jednostranný 2,00 % smerom ku komunikácií.

SO 02 – Parkovisko
Na Veternej ulici sa nachádza jestvujúce parkovisko s 11 parkovacími miestami. Toto parkovisko je v dnešnej dobe vysokej automobilizácie nepostačujúce z hľadiska kapacity pre túto lokalitu. Preto vzniká potreba vybudovania ďalších parkovacích miest, ktoré rieši tento stavebný objekt.
Navrhnuté sú parkovacie miesta s kolmým státím s rozmermi jedného stojiska 2,5 x 6,0 m.
Šírka príjazdovej komunikácie je 6,0 m (ul. Veterná). Pozdĺž komunikácie sú po ľavej strane jestvujúce kolmé parkovacie miesta, ku ktorým sa pribudujú nové parkovacie miesta. Jedno miesto je vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Počet jestvujúcich parkovacích miest je 11, nových 27. Celkový počet par všetkých parkovacích miest je 38.
Povrch jestvujúcej parkovacej plochy je z asfaltového betónu, ktorý sa vyfrézuje v hrúbke 40
mm. Jestvujúce obrubníky, ktoré ohraničujú toto parkovisko sa v prípade dobrého technického stavu
ponechajú. V mieste vytvorenia nových parkovacích miest sa vybudujú obrubníky podľa figuračného
plánu. Následne sa vybuduje konštrukcia parkoviska.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2019 10:00:00
Planned opening of bids
11.02.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Sečovská Polianka
Address
Hlavná 132/135,
Sečovská Polianka
09414, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6452

Documents