Status: Ongoing

Server time: 07.12.2019 02:46

Tender card #7559-MUP, 72/2016
Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV

Information

ID of tender
1569
Name of content of tender
Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV
Tender ref. no.
7559-MUP, 72/2016
Public tender journal ref. no.
7559-MUP, 72/2016
EU journal ref. no.
2016/S 075-130578
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 503 438,17 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v meste Žarnovica a rekonštrukcia existujúcej čistiarne odpadových vôd. V rámci kanalizácie je riešené dobudovanie splaškovej kanalizácie v rámci mesta s napojením tejto kanalizácie na jestvujúcu kmeňovú stoku A a ďalšie stoky jestvujúcej kanalizácie.
Zároveň je riešená aj kanalizácia, v tých častiach jestvujúcej stokovej siete, ktoré majú nevyhovujúci profil, resp. sklon potrubia. V území sa nachádza množstvo podzemných a nadzemných vedení. Vzhľadom na konfiguráciu terénu sa kanalizácia vybuduje ako kombinácia gravitačnej kanalizácie a tlakovej kanalizácie. Na sieti sa vybuduje 5 čerpacích
staníc. Pre každú nehnuteľnosť sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných prípojok, pomocou odbočkového kusu DN 300/150, a dodatočného napojenia na potrubie DN 300/150, resp. 200/150, prípojka sa vybuduje po hranicu pozemku, na prípojke sú navrhnuté plastové šachty DN 400. Prípojky sú navrhnuté z potrubia PVC hladkého plnostenného, DN 150, SN podľa druhu SN kanalizačného zberača, resp. PE potrubia. Cieľom je zrekonštruovať ČOV tak, aby bolo možné efektívne čistiť odpadové vody produkované obyvateľmi mesta Žarnovica. Rekonštrukcia je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere boli využité existujúce objekty ČOV. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá samostatne, nezávisle od druhej linky. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.07.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents