Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:43

Tender card #15793/NLZ/1421
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, vybrané výrobné celky, na roky 2022 - 2025

Information

ID of tender
15793
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, vybrané výrobné celky, na roky 2022 - 2025
Tender ref. no.
15793/NLZ/1421
EU journal ref. no.
2021/S 223-587347
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
5 975 503,20 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog, na vybraných výrobných celkoch LS Šaling a LS Dobroč
počas rokov 2022 - 2025.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) ZÁBEZPEKA:
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške:
pre ČASŤ 1: 2 300,00 EUR
pre ČASŤ 2: 2 800,00 EUR
pre ČASŤ 3: 2 500,00 EUR
Spôsoby zloženia zábezpeky:
a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa (IBAN: SK28 0200 0001 8200 0510 9312,
VS: IČO uchádzača), alebo
b) poskytnutím bankovej záruky alebo
c) poistením záruky
Ďalšie podrobnosti k zábezpeke sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov.
2) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. V prípade rámcových dohôd sa nebudú zadávať čiastkové zákazky a predmet rámcovej dohody sa zabezpečí mimo jej rámca. V prípade zriadených DNS bude takéto konanie považované za dôvod na vylúčenie z DNS. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.12.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Documents

Časť č. 1, LS Šaling (LO 4, LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 786 084,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2, LS Dobroč (LO 4)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 194 655,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3, LS Dobroč (LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 994 764,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement