Status: Ongoing

Server time: 06.07.2022 22:09

Tender card #2021/2/GP-komp
KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA (II.)

Information

ID of tender
16082
Name of content of tender
KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA (II.)
Tender ref. no.
2021/2/GP-komp
Public tender journal ref. no.
273/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
345 507,45 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility / IA01-9 - Design and construction
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne. Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá bude
slúžiť pre kompostovanie. Areál pre kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre kompost a kompostovaný materiál.Priestor kompostoviska nebude napojený na inžinierske siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá bude zbierať vody z prístreška do akumulačnej nádrže s bezpečnostným prepadom do rigola ktorý ústi do rieky Slaná. Spevnené plochy budú prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrboľov bude kal akumulovaný v akumulačnej nádrži (cca 18m3) a odvážaný na ďalšie spracovanie. V rámci areálu sa taktiež osadí sklad náradia (jednoduchá oceľová búdka ukotvená do betónovej spevnenej plochy). Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor, budú slúžiť výhradne na vykládku BRO v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania sa motorového vozidla v areály) je 5 - 10 minút. Areál kompostoviska bude oplotený betónovým plotom z panelov. Vstup do areálu bude cez posuvnú bránu z miestnej betónovej komunikácie.
SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie Zastavaná plocha objektu143,5+593,5 m2, Povrchová úprava Betón
SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia Zastavaná plocha objektu4,0 m2 , Sklon strechy :Plochá strecha
SO 03 Oplotenie Betónovy plot z dielcov, posuvná brána, Šírka vjazdu 5,50 m
SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania Povrch: Betónová spevnená plocha Kalová akamulačná nádrž, akumulačná nádrž s prepadom do miestného vodného toku
Podrobné vymedzenie je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle §46 ods.3 zákona zloženie zábezpeky vo výške: 15 000,00 EUR. Podmienkyzloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 09:15:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.12.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Gemerská Poloma
Address
Nám. SNP 211
Gemerská Poloma
049 22, Slovak republic
Process supervisor
Slavko Žilinčík
inpropoprad5@gmail.com
+421 903437450

Documents