Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:04

Tender card #16/2021
Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom

Information

ID of tender
16125
Name of content of tender
Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom
Tender ref. no.
16/2021
Public tender journal ref. no.
57506 - WYP, Vestník č. 276/2021 - 30.11.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
408 948,54 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom.
Členenie stavby:
SO15 Verejné osvetlenie
SO16 Vodovod pitnej vody
SO17 Kanalizácia splašková
SO18 Kábelové NN-rozvody
SO 22 Prístrešok pre návštevníkov
SO 23 Malá architektúra
SO 24 Archeopark vodoz. odvodnenie
SO 24-01 Archeopark zemný val a palisády
SO 24-02 Archeopark vstupná veža
SO 24-03 Archeopark dom remeselníka
SO 24-04 Archeopark dom sedliaka
SO 24-05 Archeopark hospodárska stavba
SO24-08 Spevnené plochy, SO24-09 Terénne úpravy
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 09:00:00
Planned opening of bids
21.12.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Veľký Šariš
Address
Námestie sv. Jakuba 5
Veľký Šariš
082 21, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5995

Documents