Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:00

Tender card #02/11/2021
Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Information

ID of tender
16185
Name of content of tender
Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Tender ref. no.
02/11/2021
Public tender journal ref. no.
57891 -MSP
EU journal ref. no.
2021/S 235-615343
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
970 490,29 EUR
Main CPV
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Further CPV
45232400-6 - Sewer construction work
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
45112320-4 - Land-reclamation work
45112710-5 - Landscaping work for green areas
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých postupy sú závisle na koordinovanom postupe a sú funkčne závisle. Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že ide o práce a súvisiace činnosti, ktoré na seba nadväzujú, prípadne niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne. Z technického hľadiska postupu výstavby je delenie zákazky na jednotlivé časti taktiež neefektívne, keďže jednotlivé etapy výstavby alebo stavebné objekty sú časovo aj stavebne vzájomne previazané. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nedošlo k spomaleniu alebo zastaveniu prác. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre verejného obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi a uplatneniu záruk.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci opravy okolia areálu zimného štadióna v Banskej Bystrici. Hlavný vstup a vjazd do riešeného územia je riešený zo západnej strany, z ul. Hronské predmestie. Severnú hranicu riešeného územia tvorí rieka Hron. V projekte je zapracovaná protipovodňová ochrana rieky Hron s priľahlým chodníkom pre peších, ktorý bude lokálne prepojený so spevnenými plochami, ktoré patria zimnému štadiónu. Spevnené plochy v riešenom území predstavujú pochôdzne a pojazdné plochy zo zámkovej dlažby, odstavné plochy zo zámkovej dlažby v južnej časti areálu, odstavné plochy zo zatrávňovacej dlažby v severnej časti areálu, plochy terás a štrkové plochy. Spevnené plochy budú doplnené trávnatými plochami s vysokou a krovitou zeleňou. Spevnené plochy bude dopĺňať taktiež drobná architektúra a osvetlenie nízkeho charakteru.

Objektová skladba:
SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO 01.01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE – TECHNICKĚ ZÁZEMIE PRE DEPO ROLBY
SO 02 OPLOTENIE
SO 03 KANALIZÁCIA
SO 04 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
SO 05 SADOVNÍCKE ÚPRAVY
SO 06 ELEKTROINŠTALÁCIA A AREÁLOVÉ OSVETLENIE

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.01.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents