Status: Completed

Server time: 06.10.2022 18:38

Tender card #4/2021
Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m²

Messages