Status: Completed

Server time: 06.12.2022 03:07

Tender card #4/2021
Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m²

Information

ID of tender
16281
Name of content of tender
Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m²
Tender ref. no.
4/2021
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, okres 404 Nové Zámky, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m².

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.01.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents