Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 14:35

Tender card #41745/2021
Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra

Information

ID of tender
16403
Name of content of tender
Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra
Tender ref. no.
41745/2021
Public tender journal ref. no.
285/2021 z 13.12.2021 sp.zn.: 58469-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
509 349,56 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45232141-2 - Heating works
44480000-8 - Miscellaneous fire-protection equipment
45232410-9 - Sewerage work
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
65110000-7 - Water distribution
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
45236000-0 - Flatwork
45233161-5 - Footpath construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Objekt s. č. 216 na parcele registra "C" č. 149/1 a 149/2 v k. ú. Trenčín je momentálne využívaný na účely nocľahárne pre bezdomovcov a v denných hodinách ako nízkoprahové denné centrum. Predmetom zákazky je rekonštrukcia tohto objektu a k tomu potrebná úprava exteriérovej plochy.

Po ukončení rekonštrukcie bude prevádzka pozostávať z týchto priestorov a plniť tieto funkcie:
- Priestory 1. NP budú slúžiť pre funkciu nocľahárne pre bezdomovcov.
- Po ukončení rekonštrukcie budú priestory podkrovia slúžiť pre prevádzku nízkoprahového denného centra a administratívne zázemie objektu.
- V priestore suterénu budú umiestnené tieto miestnosti: technická miestnosť s plynovým kotlom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, zásobník teplej úžitkovej vody, sklad predmetov občasnej potreby, sklad náradia, sklad trvácich potravín.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2022 10:00:00
Planned opening of bids
27.01.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents