Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 13:26

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/33742/KrD
„Interiérové vybavenie CKKP Hviezda“

Information

ID of tender
16575
Name of content of tender
„Interiérové vybavenie CKKP Hviezda“
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/33742/KrD
Public tender journal ref. no.
084/2022 pod sp. zn.: 18445-MST zo dňa 04.04.2022
EU journal ref. no.
2022/S 065-168428 dňa 01.04.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 156 247,90 EUR
Main CPV
39000000-2 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Further CPV
39100000-3 - Furniture
39130000-2 - Office furniture
39134000-0 - Computer furniture
39141000-2 - Kitchen furniture and equipment
39150000-8 - Miscellaneous furniture and equipment
39151000-5 - Miscellaneous furniture
39153000-9 - Conference-room furniture
39156000-0 - Lounge and reception-area furniture
44111400-5 - Paints and wallcoverings
45430000-0 - Floor and wall covering work
45431000-7 - Tiling work
45431200-9 - Wall-tiling work
31520000-7 - Lamps and light fittings
31524000-5 - Ceiling or wall light fittings
31524100-6 - Ceiling light fittings
31532000-4 - Parts of lamps and light fittings
39515000-5 - Curtains, drapes, valances and textile blinds
39515100-6 - Curtains
44115810-0 - Curtain rails and hangings
44115811-7 - Curtain rails
44212314-3 - Pipe-hanging brackets
35261000-1 - Information panels
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom a účinnom
znení platí, že, ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.

Odôvodnenie:
a) Ide o interiérové vybavenie jedného komplexu a jednotlivé tovary, ktoré tvoria predmet zákazky sú navrhnuté tak, aby ladili a navzájom sa dopĺňali a tvoria jeden funknčný celok, kde jednotivé tovary (atypické a typové) sa dopĺňajú a funkčný koncept tvoria spoločne.
b) Pri realizácii plnenia jedným dodávateľom bude zabezpečená koordinácia postupu realizácie prác, podľa vlastného vyhodnotenia časovej náročnosti potrebnej pre zhotovenie a dodávku jednotlivých častí interiéru. Koordinácia je nevyhnutnou podmienkou pre riadne, včasné a kvalitné dosiahnutie diela (funknčného celku). Bez koordinácie hrozí pri plnení vznik problémov (od časového omeškania, cez to, že jednotlivé prvky nebudú dodávané v logickej náväznosti a pod.).
c) Jednoduchšia a rýchlejšia komunikácia s jedným dodávateľom.
d) Uplatnenie záruky od jedného dodávateľa - zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. Pri rozdelení zákazky by mohli nastať komplikácie pri uplatnení záruk, kedy by sa napríklad dodávateľ tovaru snažil zbaviť svojej zodpovednosti s odôvodnením, že vadu spôsobil výrobok iného dodávateľa, keďže často budú typové výrobky osádzané do atypických a pod.). Tieto situácie sa v praxi vyskystujú pomerne často a končia dlhotrvajúcimi spormi (aj súdnymi).
e) Súčasťou zákazky sú doplnky, ako napríklad vstavané spotrebiče do kuchynských zostáv, ktoré budú vyrábané na mieru. S tým súvisí ich následná montáž na mieste dodania. Preto považujeme za rozumné aj tieto doplnky ponechať ako predmet jednej časti zákazky, aby nedošlo napríklad k nepresnostiam pri zameraní a tým problémom pri ich osadení a pod..
f) Zadanie celej zákazky jednej realizačnej firme zároveň nevylučuje ostatné firmy z procesu realizácie, nakoľko tieto sa môžu podieľať na plnení zákazky vo forme subdodávok, prípadne môžu viaceré firmy vytoriť skupinu a predložiť ponuku spoločne. Avšak sme presvedečení o tom, že na trhu existuje dostatok hospodárskych subjektov, ktoré sú spôsobilé zrealizovať zákazku aj bez jej rozdelenia na časti.
g) Taktiež komplexná realizácia jedným dodávateľom je referenciou dodávateľa pre iné zadania podobného charakteru a rozsahu.
h) Nerozdelením zákazky sa zabezpečí dosiahnutie harmonizácie všetkých prvkov, čo je pre túto zákazku mimoriadne dôležité – estetické hľadisko (napr. pri zladení odtieňov jednolitách komponentnov).


Z vyššie uvedených dôvodov sa verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení rozhodol nerozdeliť predmetnú zákazku na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „Interiérové vybavenie CKKP Hviezda “je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.arch. Pavlom Balaščákom.

Projekt je vypracovaný pre účel celkového vybavenia kultúrneho strediska Hviezda, ktorého súčasný zlý technický stav a pre súčasné potreby využitia nevhodné dispozično-priestorové riešenie neumožňujú jeho plnohodnotné využívanie. Návrh vybavenia interiéru naväzuje na realizačný projekt stavby rekonštrukcie kultúrneho strediska, ktorého súčasťou je špecifikácia účelu a funkcie kultúrneho strediska, ako aj špecifikácia základných povrchov, technológii a osvetlenia ktoré sú neoblomnou súčasťou návrhu interiéru. Navrhované riešenie funkčne a technologicky odpovedá požiadavkám na moderné kultúrne stredisko.

Predmetom obstarávania sú tieto tovary:
typový sedací nábytok,
typový stolový nábytok,
typový skriňový, policový a kontajnerový nábytok,
typové doplnky,
atypický stolový nábytok,
atypický skriňový a policový nábytok,
atypický pultový nábytok,
atypický doplnkový nábytok,
atypické doplnky,
atypický kuchynský nábytok
a atypické obklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2022 13:00:00
Planned opening of bids
17.05.2022 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents