Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:29

Tender card #UP-VO/2021/42212/121397/FoL
,,Kontajnerové divadlo´´

Information

ID of tender
16588
Name of content of tender
,,Kontajnerové divadlo´´
Tender ref. no.
UP-VO/2021/42212/121397/FoL
Public tender journal ref. no.
291/2021 z 21.12.2021 pod sp.zn. 38448/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
549 798,04 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Zákazka je rozdelená na 2 časti:

1. časť : ,,Kontajnerové divadlo” - stavebné práce
2. časť : ,,Kontajnerové divadlo” - sadové úpravy

časť č. 1 zákazky je z týchto objektov:
SO 100 – príprava územia: HTÚ, príprava stavebnej jamy
SO 101 – Kontajnerové divadlo
SO 102 – spevnené plochy a komunikácie
SO 201 – NN prípojka
SO 202 – vodovodná prípojka
SO 203.1 – prípojka splaškovej kanalizácie
SO 203.2 – dažďová kanalizácia
SO 204 – prípojka plynu

Časť č. 2 zákazky z tohto objektu:
SO 301 Terénne a sadové úpravy
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce pre zhotovenie objektu Kontajnerového divadla spolu s terénnymi úpravami.
Kontajnerové divadlo bude dvojpodlažná budova s čiastočným podpivničením, ktorú tvoria usporiadané lodné kontajnery v dvoch radoch nad sebou po obvode stavby. V centre objektu vznikne divadelná sála s multifunkčným zameraním cez dve podlažia s pôdorysným priemetom v tvare obdĺžnika. Celkovo sa na objekte použije 8 kontajnerov. Maximálna výška objektu je 6,62 m nad úrovňou 1.NP, maximálne pôdorysné rozmery objektu sú 15,14 x 16,13 m.
Hlavným cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. Výsadby sú lokalizované v miestach, kde kompozične doplnia celkovú koncepciu úprav plôch. Vytvárajú sa tak kompaktné plochy s udržiavanou trojetážovou zeleňou (trávnik, kríkové výsadby, vzrastlé jestvujúce stromy). Zeleň tak vytvorí línie a plochy s okrasno-estetickou a izolačnou funkciou. Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál I. akosti.
Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s objektmi.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 10:00:00
Planned opening of bids
28.01.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

Kontajnerové divadlo - stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
522 859,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45310000-3 - Electrical installation work
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45232141-2 - Heating works
45232410-9 - Sewerage work
65110000-7 - Water distribution
44480000-8 - Miscellaneous fire-protection equipment
45112700-2 - Landscaping work
Outcome of tender
One-off Contract

Kontajnerové divadlo - sadové úpravy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 938,99 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
Outcome of tender
One-off Contract