Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 06:05

Tender card #2/2022
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár - mesto Snina

Information

ID of tender
16966
Name of content of tender
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár - mesto Snina
Tender ref. no.
2/2022
Public tender journal ref. no.
3109 - WYP, Vestník č. 13/2022 - 19.01.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
612 811,09 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina.
Projekt stavby navrhuje stavebné úpravy objektu súp. č. 2845 v minulosti slúžiaceho ako centrum voľného času, na
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a denný stacionár (DS). Súčasťou stavby sú navrhované opatrenia pre zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy.
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:
Objekt SO-01 ZOS a DS (Vlastný objekt)
Objekt SO-02 Kanalizačná prípojka
Objekt SO-03 Vodovodná prípojka
Objekt SO-04 Teplovodná prípojka
Objekt SO-05 Telekomunikačná prípojka
Objekt SO-06 Odberné elektrické zariadenie
Objekt SO-07 Preložka optických káblov
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2022 09:00:00
Planned opening of bids
09.02.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Peter Lupták
snina.luptak@arrpsk.sk
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents