Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:36

Tender card #73/21/10301
Realizácia geotechnického monitoringu počas výstavby pre stavbu R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Information

ID of tender
17282
Name of content of tender
Realizácia geotechnického monitoringu počas výstavby pre stavbu R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
Tender ref. no.
73/21/10301
Public tender journal ref. no.
84/2022_18461 - MSS
EU journal ref. no.
2022/S 065-170468
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
342 620,00 EUR
Main CPV
71351200-5 - Geological and geophysical consultancy services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
GTM predstavuje ucelený celok meraní pre úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou, monitoruje stavebné objekty, ktoré úzko súvisia a vyhodnocuje celý úsek v zmysle príslušných technicko-kvalitatívnych podmienok a technických podmienok. Nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného dodávateľa, nakoľko sa jedná o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky, riziko vzniku vážnych ekonomických a materiálnych škôd na stavbe, nakoľko merania na seba nadväzujú, vyžadujú si časovú a priestorovú koordináciu prác a výsledky z monitoringu sa porovnávajú a analyzujú aj vo vzťahoch k ostatným výsledkom meraní. Preto je potrebné, aby celú činnosť zabezpečoval jeden subjekt, ktorý bude zodpovedný za namerané hodnoty, ich analýzu a vyhodnotenie.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom geotechnického monitoringu (ďalej len „GTM“) je úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou, na ktorom momentálne prebiehajú prvý rok stavebné práce. Realizácia geotechnického monitoringu počas výstavby je nevyhnutná z dôvodu, že slúži ako podklad pre kontrolu bezpečného návrhu diela, eventuálne v prípade mimoriadnych udalostí ako včasný varovný mechanizmus pre zabránenie vzniku rozsiahlych ekonomických škôd a zároveň ako podklad pre prijatie nápravných opatrení. GTM bude v rámci tejto zákazky pokračovať od druhého roku výstavby po ukončenie výstavby. Monitorovacie objekty vybudované predchádzajúcim zhotoviteľom GTM v období počas prvého roku výstavby budú zahrnuté do monitoringu aj v nasledujúcom období. Nový zhotoviteľ GTM ich bude dopĺňať o ďalšie objekty v zmysle opisu predmetu zákazky. Objednávateľ požaduje kontinuálne nadviazať na predchádzajúce výsledky monitoringu. Monitorovacie objekty je potrebné monitorovať, vyhodnocovať a operatívne reagovať v prípade nameraných kritických hodnôt zvýšenou frekvenciou monitoringu a poprípade doplnením monitorovacej siete podľa požiadaviek zodpovedného projektanta stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
29.04.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Romana Jablonská
romana.jablonska@ndsas.sk
+421 258311603

Documents