Status: Ongoing

Server time: 24.05.2024 03:05

Tender card #01/02/2022
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Information

ID of tender
17370
Name of content of tender
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Tender ref. no.
01/02/2022
EU journal ref. no.
2022/S 031-078523
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
851 083,04 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Further CPV
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45316000-5 - Installation work of illumination and signalling systems
32330000-5 - Apparatus for sound, video-recording and reproduction
32333300-9 - Video-reproducing apparatus
32342410-9 - Sound equipment
35121000-8 - Security equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých postupy sú závisle na koordinovanom postupe a sú funkčne závisle. Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že ide o práce a súvisiace činnosti, ktoré na seba nadväzujú, prípadne niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne. Z technického hľadiska postupu výstavby je delenie zákazky na jednotlivé časti taktiež neefektívne, keďže jednotlivé etapy výstavby alebo stavebné objekty sú časovo aj stavebne vzájomne previazané. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nedošlo k spomaleniu alebo zastaveniu prác. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre verejného obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi a uplatneniu záruk. Pri rekonštrukcií Zimného štadióna v Banskej Bystrici boli zákazky rozdelené na celky podľa potrieb verejného obstarávateľa a boli zadávané postupom nadlimitných zákaziek.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybavenie zimného štadióna slaboprúdovými a multimediálnymi technológiami. Celá inštalácia sa bude realizovať vo vnútri budovy. V plnom rozsahu sa využijú stavebné konštrukcie objektu, ktorý sa doplní o prístroje a zariadenia elektroinštalácie. Predmetom zákazky je vybavenie haly multimediálnym informačným systémom, ktorého súčasťou sú:
• EFEKTOVÉ OSVETLENIE (Hala A)
• OZVUČENIE (Hala A, Hala B)
• ŠPORTOVÉ OSVETLENIE (Hala A, Hala B - telocvičňa)
• LED ZOBRAZOVACIE TABULE (Hala A, Hala B)
• ČASOMIERA
• VIDEO-RÉŽIA
• KAMEROVÉ PRÍPOJNÉ BODY
• DIGITAL SIGNAGE - IPTV
• KONTROLA VSTUPU A INTEGROVANÝ NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.03.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents