Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:48

Tender card #5/2022
Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok

Information

ID of tender
18034
Name of content of tender
Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok
Tender ref. no.
5/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 366,67 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodohospodárske povolenie, stavebné povolenie a realizáciu stavby suchého poldra v Snine, ako adaptačné opatrenie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v meste Snina. Realizácia suchého poldra na periodické zaplavovanie a zadržiavanie nadmerného odtoku s možnosťou regulácie postupného odtoku po prívalových dažďoch do blízkej rieky. Vybudovaním vyššieho pravého brehu rieky a biotechnickou úpravou Tarnovského potoka sa vytvorí mokraď a prepojenie mokrade s riekou Cirocha prečerpávaním.

Riešená lokalita
Suchý polder – Tarnovský potok (vybudovanie vyššieho pravého brehu rieky , mokrade a prepojenie mokrade s riekou prečerpávaním), parc. č. C KN 3958/1, 3958/749, 3958/750, k.ú. Snina

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie
08.03.2022 09:00:00
Planned opening of bids
08.03.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
snina.miriam.slobodnikova@proebiz.com
+421 917718040
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents