Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 06:23

Tender card #6/2022
Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov

Information

ID of tender
18035
Name of content of tender
Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov
Tender ref. no.
6/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
26 669,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby revitalizácie parkov (meranie zadržiavania vody, opätovná výsadba zelene, terénne úpravy, doplnenie a revitalizácia stromovej vegetácie) v meste Snina. Pri návrhu budú zohľadnené požiadavky prevádzkovej bezpečnosti, rešpektovaný priebeh inžinierskych sieti. Navrhované riešenia budú rešpektovať požiadavky na funkčnosť i estetiku a budú reflektovať na existujúce pešie koridory. Bude spracovaný návrh a rozmiestnenie mobiliáru a vegetácie parkov. Vegetácia bude navrhnutá tak, aby pôsobila esteticky a zároveň, aby jej usporiadanie umožňovalo racionálnu a efektívnu údržbu.

Riešené lokality –
- Revitalizácia historického parku – národná kultúrna pamiatka (meranie zadržiavania vody, opätovná výsadba zelene a plôch s terénnymi úpravami, doplnenie a revitalizácia stromovej vegetácie, zapracovať technické riešenie pre možnosť presmerovania dažďovej vody v riešenej lokalite, využitie terasovitého charakteru parku a prirodzene zamokrených miest, zvýšenie ich zádržnej schopnosti zemným vyvýšením 20-30 cm, prepojenia medzi jednotlivými "mokraďami" v sklone, aby nedochádzalo k vymývaniu poprípade úprava kameňom a pod., možno začleniť starý bazén do revitalizácie), parc. č. C KN 1382/1, 1382/5, 1386, k. ú. Snina
- Revitalizácia parku v blízkosti Domova pokojnej staroby (meranie zadržiavania vody, opätovná výsadba zelene a plôch s terénnymi úpravami, doplnenie a revitalizácia stromovej vegetácie), rešpektovanie už vypracovanej štúdie na námestie Božieho milosrdenstva v Snine a stanovisko z KPÚ viď. príloha, parc. č. C KN 5066/189, k. ú. Snina
- Centrálny klimatický park (vodná plocha, napojenie na existujúce pešie koridory, Nový centrálny klimatický park bude transformovaný z brownfieldu, ktorý je situovaný blízko centrálneho námestia. Predtým sa táto oblasť využívala na dočasné skladovanie stavebného odpadu.), parc. č. C KN 37/1, k.ú. Snina – víťazný návrh č. 2 - odkaz na víťazný návrh: https://www.sninaklima.sk/klimaticky-park/

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie
08.03.2022 10:00:00
Planned opening of bids
08.03.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
snina.miriam.slobodnikova@proebiz.com
+421 917718040
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents