Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 12:19

DPS card #1174/2022
Asfaltovanie 2020-2024 s podnázvom Asfaltovanie 2022-2025

Message detail #188489

Delivery date and time
27.02.2022 18:11:32
From
Mesto Žiar nad Hronom
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie Súťažných podkladov na základe položenej otázky

Dobrý deň prajem,

verejnému obstarávateľovi bola doručená otázka, na ktorú touto správou odpovedá:

Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať v akých časových intervaloch je možná fakturácia prevedených prác, nakoľko ani z návrhu ZoD, ani zo súťažných podkladov to nie je známe? Bude možná mesačná fakturácia?

Odpoveď:

Podmienky fakturácie budú určené v jednotlivých zákazkách. V tomto momente ide o zriadenie DNS, v ktorom sa budú zákazky vyhlasovať. Preto sú aj pravidlá určené všeobecne, resp. môžete mať pocit, že niektoré konkrétne informácie Vám v tomto momente nie sú známe. Uvedené je z dôvodu, že verejný obstarávateľ v tomto momente nevie v akom rozsahu bude vyhlasovať jednotlivé zákazky. Podmienky fakturácie úzko súvisia s rozsahom predmetu zákazky, preto nie je možné v tomto momente povedať presné podmienky.

V každom prípade je verejný obstarávateľ toho názoru, že uvedené nie je dôvod, pre ktorý by sa záujemca rozhodol nepodať žiadosť o zaradenie, keďže samotné zaradenie nevyžaduje akceptáciu budúcich podmienok a nezaväzuje predkladať ponuky na vyhlásené zákazky (zaradený záujemca sa vždy má právo rozhodnúť, či do konkrétnej zákazky ponuku podá alebo nepodá).

S úctou

Marcela Turčanová