Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 19:55

Tender card #18-542994-001
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022-II

Information

ID of tender
1931
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022-II
Tender ref. no.
18-542994-001
Public tender journal ref. no.
237-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S231-528079
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
751 600,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke činnosti v
ťažbovom procese v rámci OZ Beňuš viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných
celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti samostatné procesy nadlimitných zákaziek.(§ 28 ods. 2 zákona)
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosťplniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení arealizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkovmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.01.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Beňuš
Address
Beňuš 455
Beňuš
976 64, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Tokár
miroslav.tokar@lesy.sk
+421 905354392

Documents