Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:09

Tender card #03/2022_VnT
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou_2022

Information

ID of tender
19761
Name of content of tender
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou_2022
Tender ref. no.
03/2022_VnT
Public tender journal ref. no.
VVO č. 82/2022 zo dňa 01.04.2021 , 18253-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
564 200,41 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, oprava existujúceho multifunkčného ihriska, výstavba workoutového a detského ihriska pre obyvateľov mesta. Navrhovaná stavba bude slúžiť pre účely investora ako verejné priestranstvo - vnútroblok.
Cieľom navrhovaných stavebných úprav je oprava, úprava, prestavba a modernizácia verejných plôch a mobiliáru v danej lokalite. Objekty po obnove budú slúžiť pre účely investora, obyvateľom a návštevníkom lokality, ako verejné priestranstvá pre trávenie voľného času, relax a priestor pre športové vyžitie. Navrhovaná stavba plne rešpektuje požiadavky z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na stavbu v dotknutom území.
V rámci prestavby a modernizácie vnútrobloku bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch, demontáž pôvodného mobiliáru a príprava podkladu pre nové spevnené plochy. V riešenom území sa vyhotovia nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby, osadí sa nový mobiliár, nové prvky detského, multifunkčného a workoutového ihriska. V celom riešenom území sa vysadí nová zeleň.
Bližší popis v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.05.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents