Status: Ongoing

Server time: 26.02.2024 11:56

Tender card #8/2022
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada

Information

ID of tender
19777
Name of content of tender
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
Tender ref. no.
8/2022
Public tender journal ref. no.
18239 - WYP, Vestník č. 82/2022 - 01.04.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
802 749,86 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Projekt zabezpečí vytvorenie vhodného prostredia pre oddych a relax. Zabezpečí sa jednak zvýšenie ekostabilizujúcej
hodnoty riešeného územia, výsadbou novej zelene sa zabezpečí zlepšenie hygienických pomerov územia (zníženie
prašnosti, hluku...), navrhované je umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v území- lavičiek, odpadkových
košov, informačných tabúľ, herných prvkov a vybudovanie nového oplotenia. Navrhovaný je edukačný program s
osadením informačných tabuliek a umeleckých diel. Smart princípy budú prítomné v návrhu umiestnenia solárnej lavičky,
či v myšlienke zrealizovania mobilnej edukačnej aplikácie. Z technických zariadení je navrhované nové osvetlenie parku a
kamerový systém. Pre zabezpečenie rastu a vitality parkovej zelene aj v obdobiach sucha je navrhované vybudovanie
systému zavlažovania, čím sa taktiež zabezpečí vhodné hospodárenie s vodou v území, čo bude mať priaznivý vplyv na
mikroklimatické podmienky riešeného územia.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2022 09:00:00
Planned opening of bids
29.04.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents