Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:02

Tender card #2018-VS-0291
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601003, na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
2007
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601003, na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
2018-VS-0291
Public tender journal ref. no.
17395 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 233-532707
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
809 863,60 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke činnosti v
ťažbovom procese v rámci OZ Prievidza viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných
celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti samostatné procesy nadlimitných zákaziek.(§ 28 ods. 2 zákona).
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
10.01.2019 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prievidza
Address
Šveniho 7
Prievidza
971 53, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Fašánek
branislav.fasanek@lesy.sk
+421 918333602

Documents