Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:43

Tender card #ZsNH/2022/RS
„Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“

Information

ID of tender
20537
Name of content of tender
„Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“
Tender ref. no.
ZsNH/2022/RS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
82 930,43 EUR
Main CPV
45261200-6 - Roof-covering and roof-painting work
Further CPV
45321000-3 - Thermal insulation work
45261300-7 - Flashing and guttering work
45261410-1 - Roof insulation work
45111300-1 - Dismantling works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je „Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“, spočívajúca v realizácii stavebných prác – „Rekonštrukcia budovy Základnej školy súp. č. 2533, elokované pracovisko“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivanou Megovou, Jesenského 2372/172, Snina a statického posúdenia vypracovaného Ing. Františkom Frimmerom, autorizovaným stavebným inžinierom, Vihorlatská 1421/9 Snina.
Predmetná zákazka pozostáva z výmeny jestvujúcej lepenkovej vlnitej strešnej krytiny Onduline, vrátane odkvapového systému a následnej montáže plechovej ľahkej strešnej krytiny vrátane odkvapového systému. Zároveň sa zrealizuje zateplenie podlahy povalového priestoru, vrátane montáže pochôdznej lávky, montáže sneholapov a strešného výlezu
na strechu, a ďalšie navrhované práce s tým spojené.

Podrobný opis zákazky vrátane špecifikácie a podmienok realizácie diela je uvedený v suťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky Súťažných podkaldov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto výzvy.
Podrobné obchodné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
04.05.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Kolesár
miroslavkolesar322@gmail.com
+421 905559929
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents