Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:22

Tender card #UNB-J2
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu

Information

ID of tender
2087
Name of content of tender
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Tender ref. no.
UNB-J2
EU journal ref. no.
2018/S 241-550543
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 792 000,00 EUR
Main CPV
90524400-0 - Collection, transport and disposal of hospital waste
Further CPV
90524300-9 - Removal services of biological waste
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Obstarávateľská organizácia pristúpila k obstaraniu zákazky tak, že zákazka nebola rozdelená na časti. Vzhľadom na povahu zákazky nebolo vhodné deliť zákazku na samostatné časti a delenie zákazky by bolo v rozpore s účelom obstarávania. Uchádzači predkladajú ponuku na celý predmet zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 15,18. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B -Opis predmetu zákazky a Príloha.6 v Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2019 11:00:00
Planned opening of bids
25.01.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Matej Melo
matej.melo@unb.sk
+421 918166047

Documents