Status: Completed

Server time: 03.10.2023 00:17

Tender card #8/2022
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 6 m²

Information

ID of tender
22549
Name of content of tender
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 6 m²
Tender ref. no.
8/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom častí pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, okres 404 Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku: ostatná plocha, spolu o výmere 6 m².

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents