Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:01

Tender card #19-053596-001
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na roky 2019 – 2022 III

Information

ID of tender
2550
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na roky 2019 – 2022 III
Tender ref. no.
19-053596-001
Public tender journal ref. no.
26/2019-SK
EU journal ref. no.
2019/S 025-055572
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 086 000,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Pôvodné verejné obstarávanie Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Závadka roky 2019 – 2022-II
bolo zložené zo štyroch výrobných celkov, tri boli v tomto obstarávaní vysúťažené a na jeden výrobný celok č. 4
Bacúch bolo potrebné vypísať nové verejné obstarávanie.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.03.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.03.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Beňuš
Address
Beňuš 455
Beňuš
976 64, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Tokár
miroslav.tokar@lesy.sk
+421 905354392

Documents