Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:23

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/38464/2022/FoL
„FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia“

Information

ID of tender
25893
Name of content of tender
„FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia“
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/38464/2022/FoL
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
323 069,56 EUR
Main CPV
45212210-1 - Single-purpose sports facilities construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45232141-2 - Heating works
45232410-9 - Sewerage work
65110000-7 - Water distribution
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
31216200-5 - Lightning conductors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania „FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia“ je novostavba šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie. Navrhované šatne a sociálne zariadenia sú jednopodlažné s plochou strechou. Súčasťou je aj zariadenie staveniska. To bude slúžiť na premiestnenie technického vybavenia správcu areálu, ako aj na uskladnenie materiálu a zariadení počas výstavby. Jedná sa o šesť kusov prefabrikovaných jednopodlažných garáží s plochou strechou
Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov:
1/ Šatne a sociálne zariadenia :

SO – 01 Šatne a sociálne zariadenia
SO – 02 Prípojka vody od jestvujúcej studne
SO – 03 Prípojka kanalizácie od jestvujúcej revíznej šachty
SO – 04 Prípojka elektrickej energie z objektu parcelné číslo 806
2/ Zariadenie staveniska
SO - 01 Zariadenie staveniska
SO – 02 Prípojka vody od jestvujúcej studne
SO – 03 Prípojka elektrickej energie z jestvujúceho objektu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.07.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents