Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:56

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/38232/FoL
Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská - most - križovatka Zlatovská - Žabinská

Information

ID of tender
26337
Name of content of tender
Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská - most - križovatka Zlatovská - Žabinská
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/38232/FoL
Public tender journal ref. no.
144/2022, sp.zn. 30328-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Estimated value
174 597,71 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233120-6 - Road construction works
43325000-7 - Park and playground equipment
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
77300000-3 - Horticultural services
77315000-1 - Seeding services
77211600-8 - Tree seeding
77211500-7 - Tree-maintenance services
03451300-9 - Shrubs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti:

1. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská:
stavebné práce
2. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská:
mobiliár ul. Palackého
3. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská:
výsadba zelene ul. Palackého

1. časť – stavebné práce:
Predmetom tejto časti zákazky je preložka priechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza za križovatkou Bratislavská – Žabinská – Zlatovská. Nový priechod je navrhnutý za križovatkou smer Bratislava. Šírka priechodu je navrhnutá 3 m. Napojenia na chodníky sú bezbariérové. Na vetve Bratislavská – Žabinská je navrhnuté zábradlie. Priechod bude osvetlený a riadený na svetelnou signalizáciou na požiadanie. Nové osadenie priechodu zlepší výjazd cyklistov a celého dopravného prúdu z ulíc Zlatovská, Žabinská a Veľkomoravská na cestu I/61 smerom centrum.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.

2. časť – mobiliár ul. Palackého:
Navrhnutý mobiliár – kvetináče rôznych veľkostí pre výsadbu stromov, krov, okrasných tráv a kvetov, lavičky, smetné nádoby, cyklostojany budú osadené po celej dĺžke Palackého ulice, od križovatky pri hoteli Elizabeth, až po križovatku Palackého x Kniežaťa Pribinu. Kvetináče pre stromy (29 ks) sú rovnomerne rozmiestnené po okraji chodníka (vo vzdialenosti min. 0,5 m od okraja komunikácie), s ohľadom na jestvujúce vjazdy, stĺpy VO, city lighty, stromy a ostatné prvky drobnej architektúry, ktoré tu sú umiestnené. Vzhľadom na dostatočnú hmotnosť a možnosť presunu v prípade potreby, budú kvetináče len voľne položené, a to buď na asfalte, betóne, dlažbe alebo na rastlom teréne. Lavičky a menšie kvetináče sú umiestnené „v skupinách“, a to najmä v rozšírenej časti ulice, pri zelených plochách, zo strany od obchodov (oproti Piaristickému gymnáziu). Ostatné navrhnuté prvky drobnej architektúry budú na ploche ukotvené, a to spôsobom, aký si bude vyžadovať jednotlivý typ povrchu (asfalt, betón, dlažba, trávnik)a podložia. Rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry v rámci Palackého ulice je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie, drobné odchýlky v umiestnení jednotlivých prvkov sa budú riešiť priamo v teréne pri osádzaní. Pri výbere mobiliáru sa vzhľadom na jeho umiestnenie (priama väzba na centrum mesta), kládli vysoké nároky nielen na jeho funkčnosť (napr. pri nádobách pre rastliny - dostatočný objem pre koreňový priestor, zásobník na vodu, a samozavlažovací systém), ale aj životnosť, materiálové prevedenie a dizajn.

Pre túto časť zákazky je prípustná rozmerová odchýlka +/- 3 % z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti.

V termíne kompletného ukončenia dodania tovaru s montážou je zohľadnená aj lehota na dodanie/výrobu tovaru.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.

3. časť – výsadba zelene ul. Palackého:
Sadové úpravy navrhnuté na Palackého ulici (od križovatky pri hoteli Elizabeth, až po križovatku Palackého x Kniežaťa Pribinu) budú realizované len do kvetináčov, teda vo forme mobilnej vegetácie. Z dôvodu zabezpečenia čo najvhodnejších podmienok pre rast drevín, bol navrhnutý taký typ nádoby pre rastliny, ktorý okrem dostatočného objemu pre koreňový priestor, disponuje aj zásobníkom na vodu a samozavlažovacím systémom.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.07.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

1. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská: stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
34 858,98 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233120-6 - Road construction works
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská: mobiliár ul. Palackého

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
125 494,73 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
Further CPV
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská: výsadba zelene ul. Palackého

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 244,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
Further CPV
77315000-1 - Seeding services
77211600-8 - Tree seeding
77211500-7 - Tree-maintenance services
03451300-9 - Shrubs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract