Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:27

Tender card #01/03/2019
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť

Information

ID of tender
2784
Name of content of tender
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Tender ref. no.
01/03/2019
Public tender journal ref. no.
10428-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
209 635,09 EUR
Main CPV
45222100-0 - Waste-treatment plant construction work
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45342000-6 - Erection of fencing
45262300-4 - Concrete work
45262520-2 - Bricklaying work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45310000-3 - Electrical installation work
45332200-5 - Water plumbing work
45332300-6 - Drain-laying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041D - Okres Vranov nad Topľou
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.

Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným objektom prístrešku pre kontajnery a pre techniku, kancelárie obsluhy a mostovej váhy. Dopravne bude prístupný po existujúcej ceste 3. triedy. Zberný dvor bude vybudovaný v extraviláne obce na parcelách C/812 a E/1224/1 a bude slúžiť ako zberné miesto pretriedený odpad, biologicky rozložiteľlný odpad, drobný stavebný odpad a na dočasné uskladnenie odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným objektom prístrešku pre kontajnery a techniku, kancelárie obsluhy a mostovej váhy.

Premetom realizácie stojísk sú plochy, na ktorých budú umiestnené odpadkové kontajnery – vždy dvojica 1100l kontajnerov na tuhý komunálny odpad. V rámci obce budú umiestnená dvojica takýchto spevnených plôch. Plocha na pozemku 765 bude oplotená. Kontajnery budú chránené pred negatívnymi vplyvmi počasia konštrukciou s prestrešením.

Predmetom zákazky nie je realizácia objektov SO 03 Mostová váha a SO 08 Kamerový systém.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
28.05.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Vyšný Žipov
Address
Vyšný Žipov 83
Vyšný Žipov
09433, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents