Status: Ongoing

Server time: 28.05.2023 23:52

Tender card #1014/2019
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove

Information

ID of tender
2804
Name of content of tender
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove
Tender ref. no.
1014/2019
Public tender journal ref. no.
10641-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
355 962,05 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka s tým súvisiacich tovarov a poskytnutie služieb, ktorých cieľom je rozšírenie kapacity materskej školy “Lienka”, na ulici 1. MÁJA, 020 01 Púchov.
Stavebné práce a služby budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie: „ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY „LIENKA“, NA ULICI 1. MÁJA, 020 01 PÚCHOV“, spracovanej PROREA – stavebná spoločnosť, s. r. o., Za cintorínom 1260/15, Púchov, zodp. projektant Ing. Milan Malcho, ProLea, sr.o., Dolný Val 121/56, Žilina z 01/2017, ďalej spoločne v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“, „PD“ alebo „projekt“), ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.

Projekt rieši prístavbu materskej školy za účelom rozšírenia kapacity o 20 detí. Pôjde o prístavbu o pôdorysných rozmeroch 18,425 x 13,000 metra. Prístavba bude jednopodlažná a úroveň podlahy bude totožná z jestvujúcim objektom cca 0,350 metra nad terénom. Objekt bude murovaný z pórobetónu a zateplený polystyrénom z plochou strechou.
Projekt ďalej rieši aj zateplenie jestvujúcej stavby MŠ a výmenu okien. Zateplí sa aj strecha na MŠ aj na kuchyni. Pri výstavbe by sa zrealizovala aj oprava a výmena oplotenia školského dvoru.
Pri prístavbe by sa zrealizovalo nové detské ihrisko o rozmeroch 13,0 x 10,0 metra. Po zrealizovaní stavebných prác sa uvažuje aj z výsadbou zelene na školskom dvore tak aby tlmila hluk z priľahlej mestskej komunikácie.

ČLENENIE STAVBY, KTORÁ JE PREDMETOM ZÁKAZKY NA STAVEBNÉ OBJEKTY PODĽA PROJEKTU:
Stavba si vyžiadala členenie na stavebné objekty :
SO 01 - Prístavba MŠ
SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ
SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej MŠ

Pozn.: Predmetom tejto zákazky nie je SO 03 – Vnútorné vybavenie MŠ.

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti:
1. Časť: Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove
2. Časť: Revitalizácia areálu Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove

pričom 1. Časť zákazky zahŕňa : SO 01 - Prístavba MŠ
SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jest. MŠ
2. Časť zákazky zahŕňa: SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
30.05.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Púchov
Address
Štefánikova 821
Púchov
02018, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ivana Mikušcová
ivana.mikuscova@puchov.sk
+421 918689153
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5149?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+p%C3%BAchov&ico=&obec=&month=&year=2019&text=

Documents

ČASŤ 1: Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
329 211,12 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
45321000-3 - Thermal insulation work
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45331100-7 - Central-heating installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Outcome of tender
One-off Contract

ČASŤ 2: Revitalizácia areálu Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 750,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
37535200-9 - Playground equipment
45342000-6 - Erection of fencing
Outcome of tender
One-off Contract