Status: Ongoing

Server time: 19.05.2024 14:20

Tender card #PVS/2/22
Likvidácia stabilizovaných kalov

Information

ID of tender
28131
Name of content of tender
Likvidácia stabilizovaných kalov
Tender ref. no.
PVS/2/22
Public tender journal ref. no.
31236 - MSS
EU journal ref. no.
127-362136
Type of tender
Nadlimitná koncesia
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
746 502,88 EUR
Main CPV
90000000-7 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky sa nedelí na samostatné časti, jedná sa vecne a logicky o jeden celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, nakladania, prepravy a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stabilizovaného kalu (kód odpadu podľa Katalógu odpadov - kat. č. 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) z ČOV Považská Bystrica, ČOV Púchov a ČOV Dubnica nad Váhom v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Považskej Bystrici.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Požaduje sa zábezpeka vo výške 10.000,00 EUR. Bližšie v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
05.08.2022 14:00:00

Promoter

Subject's name
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Nová 133
Považská Bystrica
017 46, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9577

Documents