Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 15:57

Tender card #1/2022_VOS
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA

Information

ID of tender
28969
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA
Tender ref. no.
1/2022_VOS
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 5017, na parcele č. 8772,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 8772, výmera 353 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ferienčíkovej ul. č. 20, okres Bratislava, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na LV č. 3686 u katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
26.08.2022 10:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic

Documents