Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 15:50

Tender card #2/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – BANSKÁ BYSTRICA

Information

ID of tender
28971
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – BANSKÁ BYSTRICA
Tender ref. no.
2/2022/OVS
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – BANSKÁ BYSTRICA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 79, na parcele č. 1305/2 a č. 1305/9,
- pozemok, záhrada - parcelné číslo 1304, výmera 416 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1305/2, výmera 863 m2.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Hornej ul. 26 v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, zapísané na LV č. 5349 u katastrálneho odboru Okresného úradu Banská Bystrica.
Právny vzťah k pozemku - parcela reg. „C“, parc. č. 1305/9, o výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nie je predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
26.08.2022 10:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Documents