Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:53

Tender card #3/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ

Information

ID of tender
28972
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ
Tender ref. no.
3/2022/OVS
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – HUMENNÉ“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorých je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- Budova - Poisťovne - súpisné číslo 34, na parcele č. 2630,
- Garáž – súpisné číslo 2963, na parcele č. 2633/4,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2630, výmera 782 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/2, výmera 1219 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/4, výmera 37 m2
pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Mierovej ul. č. 13, okres Humenné, obec Humenné, katastrálne územie Humenné, zapísané na LV č. 5615 u katastrálneho odboru Okresného úradu Humenné.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
26.08.2022 10:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Documents