Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:08

Tender card #4/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA

Information

ID of tender
28973
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA
Tender ref. no.
4/2022/OVS
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – TRNAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova poisťovne - súpisné číslo 3783, na parcele č. 1175/1,
- garáž – súpisné číslo 5044, na parcele č. 1175/2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/1, výmera 248 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/2, výmera 18 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/3, výmera 214 m2.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ul. č. 6, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava, zapísané na LV č. 2260 u katastrálneho odboru Okresného úradu Trnava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
26.08.2022 10:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Documents