Status: Ongoing

Server time: 09.12.2023 19:05

Tender card #IB.271.6.2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska

Information

ID of tender
29401
Name of content of tender
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska
Tender ref. no.
IB.271.6.2022
Public tender journal ref. no.
2022/BZP 00290406/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Further CPV
45232410-9 - Sewerage work
45232423-3 - Sewage pumping stations construction work
45311100-1 - Electrical wiring work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska” (dalej Inwestycja lub Projekt).
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Celem Projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci kanalizacyjnej. Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków co ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do ziemi i wód, co doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC SN8 średnicy fi200 mm o długości ogółem ok. 4 662,0 m,
2. budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych (odgałęzienia kanalizacji) PVC-U lite SDR34 SN8 o średnicy fi160x4,7 mm łączone na uszczelki gumowe zaślepką fi160 mm o długości ogółem ok. 689,0 m,
3. budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur kanalizacyjnych ciśnieniowych PE 100RC SDR11 o średnicy fi110, fi90 i fi63 o długości ogółem ok.1 440,2 m,
4. budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, łączonych na uszczelkę, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, włazy kanałowe – z żeliwa szarego Æ 600 włazy żeliwno-betonowe, nie wentylowane, z wkładką tłumiącą, klasy D400 wg PN-EN 124 – w ilości ok. 198 kpl.,
5. budowę studni inspekcyjnych z zabudowanym wewnątrz kołnierzowym łącznikiem rewizyjnym o średnicy 80 mm z zaworem hydrantowym, wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych fi1200 mm, łączonych na uszczelkę, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, niewentylowane, z wkładką tłumiącą, klasy D400 – w ilości ok. 5 kpl.,
6. budowę sieciowych pompowni ścieków P1-P7 z wyposażeniem w ilości 7 kpl.,
7. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w zakresie określonym w przedmiarze robót wraz z wykonaniem badań nośności podbudowy.

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej, będącej przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ oraz jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
18.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
18.08.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents