Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:10

Tender card #26440/2022
Zber, odvoz, likvidácia, zhodnotenie a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých olejov z domácností

Information

ID of tender
30549
Name of content of tender
Zber, odvoz, likvidácia, zhodnotenie a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých olejov z domácností
Tender ref. no.
26440/2022
Public tender journal ref. no.
39232 - WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
128 504,80 EUR
Main CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
Further CPV
90510000-5 - Refuse disposal and treatment
90512000-9 - Refuse transport services
90511000-2 - Refuse collection services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK023 - Nitriansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu, likvidácie, zhodnotenia a evidencie biolo-gicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej „BRKO“) a použitých olejov z domácností (ďalej „oleje“) v meste Tlmače v trvaní 24 mesiacov, v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zme-ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2022 10:00:00
Planned opening of bids
14.09.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Tlmače
Address
Mestský úrad, Námestie odborárov 10
Tlmače
935 21, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Annamária Lukáčová
lukacovaannamaria@gmail.com
+420 904090344
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355

Documents