Status: Completed

Server time: 24.09.2023 03:11

DPS tender card #02/NLZ/2022 - DNS-005
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť C - výzva č. 05/2022

Information

ID of tender
31047
Name of content of tender
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť C - výzva č. 05/2022
DPS category
Časť „C“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto
Tender ref. no.
02/NLZ/2022 - DNS-005
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
58 889,78 EUR
Main CPV
77210000-5 - Logging services
Further CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „C“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto

Technologický postup, pri ktorom sa používajú spravidla kolesové viacoperačné stroje, ktoré sú schopné vykonávať činnosť aj v lanovkových / ťažko prístupných terénoch. Sú vybavené mimo harvesterovej hlavice aj ďalšími špeciálnymi konštrukčnými prvkami, resp. kombináciami prvkov: stroje s meniteľným alebo pevným rázvorom kolies, stroje s použitím dvoch riadených náprav, stroje s možnosťou ťahania sa oceľovým lanom (trakčným navijakom) a stroje so zverným oplenom tzv. klembankom. Okrem samostatného pohybu po teréne forvester spiľuje, ukladá drevo na hromady (prípadne odvetvuje a kráti). Následne si ukladá konce kmeňov do klembanku a v polozávese sústreďuje hmotu na VM alebo OM. Na určenom mieste kmene odvetví, zmanipuluje na potrebné dĺžky / sortimenty, zatriedi a začelené uloží. Ak je VM / OM spôsobilé k odvozu hmoty, tak je činnosť ukončená. Inak musí byť vykonaná ešte fáza následného vývozu napr. forwarderom na OM spôsobilé k odvozu. Na OM pri ukladaní na hromady triedi sortimenty aj so zarovnaním čiel.
Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne príslušný odštepný závod verejného obstarávateľa a zabezpečuje jej kontrolu. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.
Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).

i. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami – forvesterovým uzlom
- Podmienky: členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41 do 60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť medzi prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou
- stredný objem kmeňa: nad 0,40 m3
- rozmery stromov: min. do = 0 45 cm, max. do = 0 65 cm
- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových zvyškov do 3 km
- sklon približovania pozdĺžny do svahu: aj nad 35%
- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie
- zarovnanie čiel hromád sortimentov
- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, vývoz energetického dreva

Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. OZ Považie, LS Nitrianske Rudno

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 09:00:00
Planned opening of bids
19.09.2022 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents