Status: Ongoing

Server time: 25.09.2023 14:34

Tender card #01/2023-2026/ŤČ OZ Karpaty
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 - 2026

Information

ID of tender
31093
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 - 2026
Tender ref. no.
01/2023-2026/ŤČ OZ Karpaty
Public tender journal ref. no.
40625 - MSS Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022
EU journal ref. no.
2022/S 176-498573
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
46 115 995,69 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti (pre časť 1 až pre časť 32) rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé porasty sú uvedené v prílohe súťažných podkladov „Rozsah zákazky a cenová ponuka“.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné dodanie služieb vo vybranej časti alebo vybraných častí predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na vybranú časť alebo na vybrané časti predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške 2000,00 € za každú časť zákazky samostatne, na ktorú chce uchádzač predložiť ponuku.

Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK500200 0000 0013 6712 6456 s uvedením variabilného symbolu: „IČO uchádzača“ a s uvedením textu- správy v poznámke pre prijímateľa: „Zabezpeka VO tazba - cast x“ (x- je číslo zvolenej časti, na ktorú predkladá uchádzač ponuku), alebo v prípade zloženia zábezpeky za dve časti jednou platbou: „Zabezpeka VO tazba - cast x + y“ (x, y- sú čísla zvolených častí, na ktoré predkladá uchádzač ponuku),. Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

7) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

8) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.10.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents

časť „1“ - VC Myjava - LS Šaštín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 635 248,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „2“ – VC Holič - LS Šaštín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 273 185,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „3“ VC Gbely-Šaštín - LS Šaštín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 308 496,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „4“ VC Moravský Ján - LS Malacky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
664 484,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „5“ VC Kostolište - LS Malacky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
651 820,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „6“ – VC Moravský Ján - Gbely - LS Malacky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
603 053,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „7“ – VC Kuchyňa - LS Rohožník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 267 333,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „8“ – VC Pernek - LS Rohožník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 633 225,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „9“ – VC Lozorno - LS Rohožník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 142 998,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „10“ - VC Sološnica- LS Rohožník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 984 083,01 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „11“ – VC Rohožník - LS Rohožník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 620 829,21 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „12“ – VC Košarisko - LS Bratislava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 238 602,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „13“ – VC Stupava - LS Bratislava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 605 226,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „14“ – VC Dunaj - LS Bratislava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
792 958,19 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „15“ - VC Javorník - LS Bratislava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 745 846,84 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „16“ – VC Častovská dolina - LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
450 377,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „17“ – VC Rybník - LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 459 449,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „18“ – VC Cajla - LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 423 771,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „19“ – VC Dubová - LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 394 376,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „20“ – VC Limbach - LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 612 950,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „21“ – VC Trstín - LS Majdan

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 268 853,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „22“ – VC Píla - LS Majdan

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 062 335,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „23“ – VC Orešany - LS Majdan

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
772 433,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „24“ – VC Smolenice - LS Majdan

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
870 612,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „25“ – VC Majdan - LS Majdan

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 430 013,04 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „26“ – VC Dechtice - LS Dechtice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 794 308,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „27“ – VC Chtelnica - LS Dechtice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 177 582,81 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „28“ – VC Vrbové - LS Moravany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
947 834,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „29“ – VC Hlohovec - LS Moravany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
868 975,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „30“ – VC Modrová - LS Moravany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 198 420,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „31“ – VC Moravany - LS Moravany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 451 246,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „32“ – VC Lanovky - OZ Karpaty

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 765 062,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement