Status: Completed

Server time: 09.12.2023 19:12

DPS tender card #02/NLZ/2022 - DNS - 011
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 11/2022

Information

ID of tender
31955
Name of content of tender
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 11/2022
DPS category
Časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami
Tender ref. no.
02/NLZ/2022 - DNS - 011
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 414,00 EUR
Main CPV
77210000-5 - Logging services
Further CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Manipulácia bez odvetvovania na expedičných skladoch dreva ES je proces pozostávajúci z krátenia drevnej hmoty na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Vykonáva sa spravidla kompaktným samohybným viacoperačným strojom - procesorom, ktorý je vybavený procesorovou manipulačnou hlavicou. Prípustný je aj stroj s HR a procesorovou hlavicou na podvozku. Na manipuláciu je možné použiť i harvester s primeraným vybavením. Triedenie sortimentov na hromady sa vykonáva podľa požiadaviek verejného obstarávateľa so zarovnaním čiel, pričom triedenie na viac ako osem hromád (samostatných skládok) sa spravidla nevykonáva. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. V prípade, ak pôjde o manipuláciu na odvoznom mieste s odvetvovaním, bude použitý koeficient. Odkladanie / presun sortimentov z manipulačnej plochy si priebežne zabezpečuje dodávateľ služby samostatne alebo po dohode s verejným obstarávateľom, si drevo tento odkladá vlastným prostriedkom. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Tatry, ES Oravský Podzámok

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2022 12:00:00
Planned opening of bids
10.10.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents