Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 13:41

Tender card #S19619-2022-OZZ
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav v Kremnici vrátane autorského dozoru II

Information

ID of tender
32934
Name of content of tender
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav v Kremnici vrátane autorského dozoru II
Tender ref. no.
S19619-2022-OZZ
EU journal ref. no.
2022/S 206-588230
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
240 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má za to, že ak by došlo k rozdeleniu predmetu zákazky na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko nehospodárnosti a ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je:

A.úprava pôvodnej projektovej dokumentácie stavby Detenčný ústav Hronovce na kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav Kremnica na základe upravenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Detenčný ústav Kremnica spolu s výkazom výmer a rozpočtom v rozsahu podľa sadzobníka UNIKA.

B.výkon autorského dohľadu projektanta a vyhotovenie plánu užívania verejnej práce.

C.Plán užívania verejnej práce (ďalej len PVP)

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.11.2022 11:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 59373322

Documents