Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 01:47

Tender card #VO - 225/2018
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)

Information

ID of tender
3313
Name of content of tender
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)
Tender ref. no.
VO - 225/2018
Public tender journal ref. no.
10070-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 084-200417
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 728 000,00 EUR
Main CPV
72260000-5 - Software-related services
Further CPV
72261000-2 - Software support services
72212000-4 - Programming services of application software
72267000-4 - Software maintenance and repair services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je podpora a rozvoj jedného informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Zároveň je Dokumentačný systém (DKS) prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden celok aj napriek logickému členeniu administratívnych procesov do jednotlivých modulov systému. Systém je vybudovaný ako celok a jadro systému pre všetky moduly je spoločné. Každá zmena má vplyv aj na ostatné časti systému, preto rozdelenie zákazky nie je možné. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky a vzájomné zložité prepojenia funkcionalít a procesov v prostredí DKS a súvisiacich integračných prepojení na externé systémy, nie je možné jednotlivé služby a teda ani predmet zákazky žiadnym spôsobom rozdeliť. Rozvoj a rozširovanie funkcionalít je úzko späté s poskytovaním následnej aplikačnej podpory. Technicky a funkčne by verejnému obstarávateľovi rozdelenie predmetu zákazky medzi viacerých poskytovateľov spôsobovalo neprimerané problémy, ktoré v rámci nedorozumení a sporov medzi poskytovateľmi jednotlivých služieb môžu reálne spôsobiť znefunkčnenie častí alebo celého systému. Uvedené je možné zabezpečiť iba realizáciou všetkých prác a služieb jedným poskytovateľom.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Súčasťou zákazky budú:


a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)
- Riadenie poskytovaných servisných služieb a činnosti Service desku.
- Činnosti správy a údržby serverov, systémového softvéru a systému DKS (vrátane kontroly príslušných operačných systémov, kontroly logov, naplnenosti diskového priestoru,
operačnej pamäte, správy komunikačnej matice pre jednotlivé služby produktov Fabasoft, inštalácie MS updates, sledovania informácií výrobcov a dodávateľov zariadení,
príslušných bezpečnostných riešení, patchov a nutných aktualizácií).
- Uvedenie systému DKS alebo dokumentov do prevádzkyschopného stavu, alebo poskytnutie náhradného riešenia (po poruchách, chybách) podľa definovaných
parametrov pre systém DKS.
- Podpora systémového softvéru a systému DKS (vrátane riešenia vzniknutých problémov).
- Zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky systému DKS.
- Telefonické konzultácie – súhrn informácií, rád a konzultácií, poskytnutých poskytovateľom zákazníkovi alebo používateľom systému DKS.
- Poskytovanie vyžiadaných konzultácií.

b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál), ktorých súčasťou je:
- Služby poskytnuté nad rámec predplateného paušálu podľa bodu 2.2 a) prílohy č. 1 Rámcovej dohody.
- Malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení systému DKS.
- Analytické a konzultačné služby v súvislosti s posudzovaním a riešením chybových stavov, ktoré neboli spôsobené nesprávnym fungovaním aplikácií.
- Riešenie používateľských chýb, ktoré vznikli v dôsledku metodiky a procesov používaných na strane Zákazníka alebo používateľov systému DKS s následnou žiadosťou o opravu
spôsobom, ktorý nie je k dispozícii v štandardnej funkcionalite systému DKS formou analytických, návrhárskych, programátorských a testovacích prác pre opravu dát v databáze
systému Zákazníka.
- Podpora pri prevádzke jednotlivých modulov systému DKS.
- Návrh nových a optimalizácie existujúcich procesov podpory a prevádzky systémov.
- Monitoring aplikačných častí systému DKS, jeho rozhraní.
- Rekonfigurácia funkčných blokov pri zmenách jeho technologickej platformy.
- Testovanie a implementácia patchov a nových verzií.
- Podpora koncových používateľov Zákazníka na mieste v prípade potreby.
- Realizácia vyžiadaných služieb pre správu a administráciu systému.
- Ďalšie súvisiace činnosti s údržbou a úpravou systému.

c) Služby realizácie zmien:
- Činnosti súvisiace s rozvojom systému DKS: implementácia schválených požiadaviek Zákazníka na zmenu funkčnosti systému DSK (zahŕňa pridanie, modifikáciu alebo zrušenie
akejkoľvek časti systému DKS a súvisiacej dokumentácie). Zmena funkčnosti môže byt vyvolaná legislatívnou požiadavkou alebo požiadavkou Zákazníka na zlepšenie fungovania
implementovaných procesov v systéme DKS alebo zavedenie nových procesov v systéme DKS.
- Vykonanie zmien nastavení funkčných blokov voči implementovanej funkčnosti a existujúcim nastaveniam.
- Návrh metodiky integrácie na iné systémy Zákazníka a podporu pri integrácii nových modulov a procesov.
- Ďalšie súvisiace činnosti v rámci realizácie zmien (testovanie, školenia, projektový manažment).
- Upgrade systému DKS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
30.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents