Status: Ongoing

Server time: 25.06.2024 01:41

Tender card #FNTN-2022-§117-ZsNH-SÚ trafo
Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín

Information

ID of tender
33170
Name of content of tender
Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín
Tender ref. no.
FNTN-2022-§117-ZsNH-SÚ trafo
Public tender journal ref. no.
45830 - WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
247 462,43 EUR
Main CPV
45215120-4 - Special medical building construction work
Further CPV
45317200-4 - Electrical installation work of transformers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín – rekonštrukcia transformovne TS0068-070. Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v jestvujúcej budove skladov MTZ, na I.NP. Predmetom PD sú stavebné úpravy trafostanice pre druhé TRAFO T2.Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracoviská ostanú nezmenené.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie – projektom stavby vypracovaným projektantami PEVLUMA s.r.o., so sídlom Trieda KVP č. 4, 040 23 Košice a DOMINO INVEST s.r.o., Ing. Juraj Šuty, Szakkayho 1, Košice.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a v projektovej dokumentácií.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2022 09:00:00
Planned opening of bids
14.11.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents