Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:23

DPS card #VZ33/2022
VZ33/2022 - DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu

Information

ID of tender
33199
Name of content of tender
VZ33/2022 - DNS Nákup provozních kapalin a provozního materiálu
Tender ref. no.
VZ33/2022
Public tender journal ref. no.
Z2022-042593
Type of tender
Zvláštní postup
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 000 000,00 Kč
Main CPV
34351100-3 - Tyres for motor cars
Further CPV
34320000-6 - Mechanical spare parts except engines and engine parts
31430000-9 - Electric accumulators
31519000-7 - Incandescent and neon lamps
31512000-8 - Tungsten halogen filament lamps
31610000-5 - Electrical equipment for engines and vehicles
35111510-3 - Fire suppression hand tools
19000000-6 - Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
09220000-7 - Petroleum jelly, waxes and special spirits
09211000-1 - Lubricating oils and lubricating agents
Centralised tender
No
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Content of tender

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení pneumatik a provozních kapalin a materiálu (zejm. oleje, chladicí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, žárovky atp.) k vozidlům Českého rozhlasu.

Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie:
Kategorie 1: Pneumatiky
• Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na dodání zimních i letních pneumatik pro vozidla zadavatele.
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 2.500.000,- Kč bez DPH.
Kategorie 2: Provozní kapaliny a provozní materiál
• Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na dodání provozních kapalin a materiálu k vozidlům zadavatele (zejm. oleje, chladicí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, žárovky, atd.).
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 1.500.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do obou z uvedených kategorií tohoto DNS, anebo jen do jedné kategorie dle své volby (není povinností dodavatele účastnit se obou kategorií). V žádosti o účast musí být uvedeno, do které kategorie či kategorií DNS dodavatel žádost podává. Pokud z obsahu žádosti nebude tato informace zřejmá, bude daný účastník vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky na zavedení dynamického nákupního systému pro nesplnění zadávacích podmínek dle § 139 odst. 6 ZZVZ.

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky dle § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B. VI. této Zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“).

V tomto zadávacím řízení nebude uzavřena žádná smlouva. Dodavatelé, kteří podají žádost o účast a splní zadávací podmínky (zejm. podmínky kvalifikace), budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy na základě výsledku hodnocení hodnocení nabídek, tj. i elektronických aukcí. Vzor dílčí smlouvy je uveden v Příloze č. 4 této ZD.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 15.000.000,00 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota dynamického nákupního systému činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiné veřejné zakázce. Konkrétně se jedná součet s hodnotou veřejné zakázky na Opravu a údržby vozidel ČRo, včetně souvisejících služeb, v rámci které jsou obdobné komodity pořizovány separátně
(v případě, kdy je jejich pořízení nutné v rámci prováděného servisu automobilu).

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání žádostí
21.11.2022 11:00:00
Planned opening of requests
21.11.2022 11:05:00
Zavedený DNS
14.12.2026 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
Český rozhlas
Address
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Jan Greň
jan.gren@rozhlas.cz
+420 720043785

Documents