Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 15:50

Tender card #31230/2022
Združená dodávka elektrickej energie

Information

ID of tender
33609
Name of content of tender
Združená dodávka elektrickej energie
Tender ref. no.
31230/2022
EU journal ref. no.
2022/S 210-600879
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 650 000,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ponuky. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné, neefektívne a po ekonomickej stránke nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by mohlo ohroziť zabezpečenie riadnej dodávky predmetu zákazky a získanie výhodnejšej ceny.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi v zmluvnom období združenú dodávku elektriny v dohodnutom množstve, kvalite, čase a ostatných dohodnutých podmienok vrátane: a) prevzatie zodpovednosti za odchýlku za OM odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky; b) zabezpečenie prenosu elektriny, distribúcie elektriny, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej len „distribučné služby“); a to do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa, definovaných v osobitnej prílohe „Špecifikácia odberných miest.‟

Požaduje sa dodávka elektriny od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. príslušného kalendárneho roka, počas trvania platnosti Rámcovej dohody, uzavretej na 36 mesiacov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.11.2022 09:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 000000000

Documents